Zorg

Privacyreglement

Wanneer u onder behandeling bent bij Gezonheidscentrum Het Want willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij zullen diverse gegevens van u vragen. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen begeleiden. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers binnen Gezondheidscentrum Het Want op dezelfde manier met uw gegevens omgaan, hanteren wij een privacyreglement.

 

Voor het gebruik maken van de patiëntgegevens geldt, dat:

- de behandelend therapeut de gegevens onderhoudt en een collega alleen met reden zoals vervanging, intercollegiale toetsing e.d. inzage heeft in het patiënt dossier.

- de gegevens voor de therapeuten beschikbaar zijn via de computer. Bij het verlaten van de computer worden de gegevens door de fysiotherapeut afgeschermd zodat zij niet ingezien kunnen worden.

- bij een eventuele overdracht aan een andere zorgverlener, alleen na toestemming van u de rapportages opgestuurd worden. Uw goedkeuring wordt genoteerd in het patiëntendossier.

- indien overleg met de verwijzer plaats vindt, dit altijd in overleg met u geschiedt. Uw goedkeuring wordt genoteerd in het patiëntendossier.

- in het kader van kwaliteitsverbetering het mogelijk is dat een externe (certificerende) instantie inzage krijgt in dossiergegevens. U zult voor het geven van toestemming daar van te voren voor worden benaderd.

- het niet toegestaan is dat u de computer bedient, anders dan voor het invullen van een vragenlijst voor uw eigen dossier.

- u te allen tijde recht heeft op inzage in uw dossier en u recht heeft op een afschrift van uw dossier.

- uw patiëntgegevens minimaal 15 jaar tot na de laatste behandeldatum worden bewaard en dat schriftelijke stukken na deze periode worden versnipperd of worden vernietigd door een gecertificeerde instelling.

- de financiële administratie en de hierbij horende gegevens zeven jaar na het beëindigen van de zorg worden vernietigd ofwel geanonimiseerd indien alle financiële verplichtingen zijn nagekomen.

 

Waarom is een privacyreglement nodig?

In de Wet bescherming Persoonsgegevens (WBP) em de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan regeles opgenomen over het gebruiken van persoonsgegevens. Het gaat om regels over bijboorbeeld de verwerking van persoonsgegevens, wie deze gegevens mag inzien en aan wie de gegevens verstrekt mogen worden. Gezonheidscentrum Het Want heeft in haar privacyreglement, gebaseerd op de WBP- en de WGBO-regels, vastgelegd hoe dit uitgevoerd wordt. U kunt ervan uitgaan dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan, dat deze nauwkeurig vastgelegd worden en dat er niet meer gegevens van u gevraagd worden dan noodzakelijk. Ook hebben medewerkers die uw gegevens mogen inzien en verwerken een geheimhoudingsplicht.